Schouder aan schouder

Landschap met koeien
Door Mirjam Mack-van Bellen op 8 september 2022 om 10:15

Schouder aan schouder

agrariërs, samenleving en politiek

In de commissie ruimte van 6 september 2022 heeft de ChristenUnie Teylingen gepleit om als politiek schouder aan schouder te gaan staan met de agrariërs en de samenleving. Samen hebben we de verantwoordelijk om de enorme opgave rondom stikstof aan te pakken.

Lees hier de bijdrage van de ChristenUnie Teylingen in de commissie Ruimte van 6 september 2022:

Alternatieve tekst: Motie Steun agrarische sector

Er ligt een enorme opgave rondom stikstof. Een opgave die al meer dan 40 jaar bestaat. De problemen zijn al lang bekend en evenals de gevolgen: verzuring van de bodem, verschraling van natuur en het verdwijnen van allerlei flora en fauna. Anders gezegd: Op deze voet doorgaan betekent dat Nederland op den duur verandert in een brandnetelveld met bramenbosjes.

Het is met de stikstofproblematiek als met onbetaalde rekeningen waar je je geen raad mee weet. Eerst komt die aanmaning: Je weet wat het is en waarvoor, maar je maakt de envelop niet open. Tegen beter weten in hoop je dat het vanzelf weggaat. Helaas, dat gebeurt niet. Er volgt nog een aanmaning en vervolgens een waarschuwing, maar je maakt nog steeds de post niet open en schuift het probleem voor je uit. Na al die jaren staat nu de deurwaarder op de deur te bonken. Achter de bank kruipen kan niet meer. We zullen de deurwaarder onder ogen moeten zien. Zo ook met het stikstof probleem. Omdat we met elkaar het probleem groter hebben laten worden, moet er nu stevig worden ingegrepen. En dat gaat pijn doen. Dat snappen wij ook wel. Alleen al daarom mogen de agrariërs, de samenleving en de overheid elkaar niet uit het oog verliezen. Maar het probleem is er wel, en dat moet worden opgelost.

De ChristenUnie waardeert het op zich dat de Lijst Schenk de agrariërs tot steun wil zijn. Maar de manier waarop ze dat willen doen, door weg te kijken, of door net te doen alsof het niet bestaat, is als de schuldhulpverlening die langskomt om te helpen de ongeopende aanmaningen door de papierversnipperaar te halen. Het probleem blijft, en wegkijken, of je kop in het zand steken maakt het probleem alleen maar groter. We zullen moeten veranderen. Die verantwoordelijkheid ligt niet alleen bij de agrariërs, deze ligt ook bij de samenleving en de overheid. We moeten elkaar in het oog houden en feeling houden. De ChristenUnie heeft daarom een alternatieve tekst opgesteld. Waarin de ChristenUnie Teylingen steun willen uitspreken aan de agrariërs, niet door weg te duiken, maar door naast elkaar te staan, elkaar te steunen en mee te denken daar waar een agrariër met z’n handen in het haar zit. Want zijn (of haar) probleem is ook ons probleem. Daarmee onze verantwoordelijkheid te nemen voor de agrariërs in Teylingen.

Daarom een alternatief en deze concepttekst voor een motie:

Overwegende dat:
❖ Er momenteel sprake is van een stikstofcrisis waar zowel agrariërs, samenleving en overheid de gevolgen van ervaren en verantwoordelijkheid voor dragen.
❖ Agrariërs een stevige bijdrage zullen moeten leveren aan de reductie van de stikstofuitstoot.

Overwegende dat:
❖ We ook als lokaal bestuur een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben voor onze agrariërs en onze natuur.

Roept het College op:
1. De agrariërs te ontzorgen daar waar dat mogelijk is binnen de bevoegdheden en de mogelijkheden van het lokaal bestuur.
2. Ten behoeve van het ontzorgen een lokale/regionale/provinciaal vraagbaak in te richten.
3. Gesprekspartner te zijn voor agrariërs in de noodzakelijke transitie naar een meer circulaire land- en tuinbouw die in harmonie is met het natuurlijke karakter van de Bollenstreek.
4. De belangen van agrariërs in onze gemeente ten aanzien van de regionale of landelijke overheid te behartigen en zo bij te dragen aan het herstel van vertrouwen van de agrariërs in de overheid.

En gaat over tot de orde van de dag.”

Dit is een concepttekst. Elke partij in Teylingen is welkom om aan te vullen en mee te denken. Laten we samen schouder aan schouder staan met de agrariërs, de samenleving.

In de raadsvergadering van 29 september 2022 zal de ChristenUnie komen met een aangepaste motie waarin het ontzorgen verder uitgewerkt zal zijn.

Lees ook het artikel Rol Teylingen bij stikstofproblematiek beperkt in het Leidsch Dagblad
https://www.leidschdagblad.nl/cnt/dmf20220907_37364455