Twaalf vragen (en antwoorden) over de windturbines bij Akzo...

Windmolens-Archieffoto

Foto: Omroep West

woensdag 07 juni 2017

De gemeenteraad van Teylingen sprak donderdag 1 juni over de te volgen procedure voor de mogelijke plaatsing van twee windturbines bij Akzo. De ChristenUnie koos -als een van de weinige fracties- voor een scenario waarbij de provincie Zuid-Holland de procedure op zich neemt. Twaalf vragen over dit onderwerp, met twaalf antwoorden.

1. Wat is er aan de hand?

Akzo wil op haar terrein twee windturbines realiseren, met een masthoogte van 116 meter en een tiphoogte van 171 meter. Ter vergelijking, het windpark bij Burgerveen (A4/A44) heeft een tiphoogte van rond de 95 meter (zie ook de Teylinger). 

2. Mag je die windturbines daar neerzetten?

Niet zomaar. De provincie heeft het gebied aangewezen als ‘zoeklocatie’ voor windturbines. Dat betekent dat er wat de provincie betreft over gepraat kan worden. De turbines passen echter niet in het bestemmingsplan van de gemeente. Dat moet dan wel worden aangepast.

3. Wie beslist dat?

Uiteindelijk beslist de provincie. Daar ligt het ‘bevoegd gezag’. De provincie kan met een inpassingsplan het bestemmingsplan van de gemeente wijzigen. Maar de provincie kan ook de gemeente vragen zelf het bestemmingsplan aan te passen.

4. Kunnen we het dan niet gewoon de gemeente laten doen?

Dat kan, en vaak legt de provincie die verantwoordelijkheid ook bij gemeenten. In dit geval ligt de situatie wat ingewikkelder: Akzo is een zogeheten BRZO-instelling (een bedrijf dat met gevaarlijke stoffen werkt). Dat betekent dat de provincie een extra vergunning moet afgeven. Die bevoegdheid mogen ze niet overdragen aan de gemeente. Er moeten dus twee procedures worden opgezet.

5. Heeft Akzo al een vergunning aangevraagd?

Nee, tot nog toe gaat het slechts om ‘een plan’. Er kan dus nog van alles aan veranderen.

6. Wat gebeurt er als Akzo een vergunning aanvraagt?

Dat doet Akzo dan bij de provincie (die is het ‘bevoegd gezag’). Omdat het terrein een zoeklocatie is voor windturbines moet de provincie die aanvraag in behandeling nemen. De gemeente wordt dan opgedragen binnen twee jaar het bestemmingsplan aan te passen.

7. Wat wil de ChristenUnie?

De Christenunie is van mening dat het verstandiger is om de procedure bij de provincie te laten. Daar zijn argumenten bij die te maken hebben met drie belangrijke aandachtspunten: Duidelijkheid, vertrouwen in de politiek en de belangenbehartiging van de eigen inwoners. 

Duidelijkheid: Gezien de verschillende procedures die er moeten worden opgezet lijkt het de ChristenUnie duidelijker om de provincie het werk te laten doen. Zo weten inwoners precies bij wie ze moeten aankloppen als ze vragen of bezwaren hebben in plaats van dat ze bij twee verschillende loketten moeten aankloppen. De gemeente kan ze daar bij helpen. 

Vertrouwen in de politiek: De ChristenUnie vindt het onverstandig om als gemeente net te doen alsof je nog heel veel invloed hebt op het besluit. Inwoners zijn straks mogelijk teleurgesteld als de gemeentelijke politiek niet tot een besluit komt waar ze op hadden gerekend. Bovendien vindt de ChristenUnie dat je niet mee moet doen aan wat door sommige andere fracties als een ‘schijnvertoning’ wordt gezien.

Belangenbehartiging: De ChristenUnie zou graag zien dat de gemeente Teylingen als partner optreedt voor haar inwoners. Als de gemeente de bestemmingsplanwijziging op zich neemt creëer je volgens de ChristenUnie direct al een tegenstelling tussen aan de ene kant de inwoners (die het veelal niet willen) en de gemeente (die eigenlijk niet anders kan dan de wens van de provincie uitvoeren). Dat lijkt de ChristenUnie niet bijdragen aan een goede relatie. Bovendien heeft de gemeente ook veel meer de handen vrij om dit te doen. Dat geldt ook voor de fracties.

8. Wat wil de gemeenteraad?

De gemeenteraad heeft in de raadsvergadering van 1 juni besloten om aan de provincie aan te geven zelf graag de procedure in de hand te nemen. De provincie kan altijd nog besluiten om dat niet te doen. Belangrijk is daarbij ook wat de motivatie van de raad is om dat zo te willen.

9. Is het dan al besloten?

Nee. Ook als de provincie de procedure op zich neemt is er nog van alles mogelijk. De provincie kan besluiten dat de turbines te hoog zijn, of dat er niet goed is nagedacht over de gevolgen voor de omgeving.

10. Wat als de provincie haar beleid wijzigt?

Die optie kwam inderdaad in de raad ook ter sprake. De provincie kan (op termijn) inderdaad besluiten om windturbines niet meer toe te staan. Echter, zodra Akzo een aanvraag voor een vergunning indient moet die worden behandeld volgens de regels die op dat moment gelden. 

11. Is de ChristenUnie vóór of tegen de komst van de turbines?

Dat hangt heel erg af van de houding van Akzo. De ChristenUnie is wel voorstander van verduurzaming, maar er zijn alternatieven denkbaar en de prijs is met deze twee turbines voor de omgeving wel erg hoog. Het is echter niet ondenkbaar dat Akzo met de omwonenden tot een akkoord weet te komen.

12. Wat kun je als inwoner doen?

Je kunt er in elk geval voor zorgen dat je het nieuws vanuit de gemeente of de provincie blijft volgen. Je kunt contact zoeken met plaatselijke politieke partijen (raadsleden Teylingen), maar ook met de partijen die in Provinciale Staten zijn vertegenwoordigd (statenfracties). De omwonenden hebben aangekondigd met een actiecomité te komen. Daar zou je je ook bij aan kunnen sluiten.

Verder nog vragen? Stuur een mail naar fransnederstigt@teylingen.christenunie.nl

« Terug